Lähikuva kädestä,jossa on vasara.

Nä­kö­vam­mai­set Kä­si­työn­te­ki­jät ry

Nä­kö­vam­mai­set Kä­si­työn­te­ki­jät ry edis­tää kä­si­töi­den ja kä­sil­lä te­ke­mi­sen pe­rin­net­tä nä­kö­vam­mais­ten kes­kuu­des­sa.
Yh­dis­tys pyr­kii toi­min­nal­laan yl­lä­pi­tä­mään nä­kö­vam­mai­sen toi­min­ta­ky­kyä ja li­sää­mään hen­kis­tä hy­vin­voin­tia luo­mal­la mah­dol­li­suuk­sia op­pia kä­sil­lä te­ke­mi­sen tai­to­ja. Yh­dis­tys jär­jes­tää kä­si­työ­ta­pah­tu­mia ja oh­jaus­ta yh­teis­työs­sä Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tyk­sien kans­sa. Yh­dis­tys on kaik­kien nä­kö­vam­mais­ten kä­si­töi­den te­ke­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­den etu­jär­jes­tö. 
Seu­raa mei­tä Fa­ce­boo­kis­sa:

Si­vut päi­vi­tet­ty 9.5.2018