Lähikuva kädestä,jossa on vasara.

Nä­kö­vam­mai­set Kä­si­työn­te­ki­jät ry

Näkövam­mai­set Käsi­työnte­kijät ry edistää käsitöiden ja käsillä te­ke­mi­sen pe­rin­nettä näkövam­mais­ten kes­kuu­des­sa.

Yh­dis­tys pyr­kii toi­min­nal­laan ylläpitämään näkövam­mai­sen toi­min­ta­ky­kyä ja lisäämään hen­kistä hy­vin­voin­tia luo­mal­la mah­dol­li­suuk­sia op­pia käsillä te­ke­mi­sen tai­to­ja. Yh­dis­tys järjestää käsi­työta­pah­tu­mia ja oh­jaus­ta yh­teis­työssä Näkövam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tyk­sien kans­sa. Yh­dis­tys on kaik­kien näkövam­mais­ten käsitöiden te­ke­mi­sestä kiin­nos­tu­nei­den etujärjestö. 

Seu­raa meitä Fa­ce­boo­kis­sa: www.fa­ce­book.com/ka­si­tyon­te­ki­jat

Si­vu­ja päivi­tet­ty 20.10.2020

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia