Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2020

Vuosi 2020 on yhdistyksen 93. toimintavuosi

Yhdistyksen tarkoitus

Näkövammaiset käsityöntekijät ry:n tarkoituksena on valtakunnallisesti ylläpitää näkövammaisten toimintakykyä käsityön- ja yhdistystoiminnan keinoin. Yhdistys on kaikkien näkövammaisten käsityöntekijöiden järjestö. Käsityötaitojen karttuessa vahvistuu näkövammaisen itsetunto. Uuden oppimisen kautta hän saa mielekästä ajankulua ja tekemistä arkipäiväänsä. Rohkaisemalla näkövammaista lähtemään kotoaan toisten näkövammaisten seuraan, saadaan uusia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita ja yksinäisyyden kokemus vähenee. Tuntoaistin käytön tehostuminen vaikuttaa suoraan näkövammaisen toimintakyvyn parantumiseen arjen askareissa ja tämä lisää yleistä hyvinvointia.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n jäsen ja sen toiminta viranomaisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin tapahtuu ensisijaisesti Näkövammaisten liiton kautta.

HUN ry / Annansilmät - Aitta vastaa keskitetyistä raaka-aineiden hankinnoista, puolivalmisteiden tuottamisesta, tuotekehitys- ja markkinointitoiminnasta. Näkövammaisten liitto ry. vastaa elinkeinoneuvonnasta ja käsityönteon muusta tukemisesta.

Toiminnan tavoitteet
Näkövammautuneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen arjessa.
Näkövammaisten käsillä tekemisen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.
Uusiin työtapoihin, materiaaleihin ja tuotemalleihin tutustuminen.

Sidosryhmät
Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n ja sen alueyhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehdään Annansilmät aitan, Käsillä – Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennuksen sekä Sokeain ystävien kanssa. Uusia yhteistyötahoja etsitään ja vuonna 2020 jatketaan yhteistyötä Marttaliiton ja eri kuntoutuslaitosten kanssa. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä.

1. Varsinainen toiminta
Toiminnan suunnitteluun osallistuu yhdistyksen hallituksen jäseniä, alueyhdistysten käsityövastaavia ja ryhmä käsityöntekijöitä. Jäsentoimintaa on suunniteltu saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten perusteella. Palautetta kerätään jatkuvasti sähköisten kanavien kautta kotisivulta ja Facebookista.

1.1 Kurssitoiminta
Kursseja järjestetään ympäri Suomea 14 Nkl:n alueyhdistyksen alueella. Kurssipäiviä pidetään jokaisella alueella 4 päivää ja kurssipäivän kesto on 8 tuntia. Osallistujatavoite on 5-10 henkilöä / kurssi. Kursseilla tuetaan näkövammaisen omia valmiuksia ja kurssilaisia rohkaistaan ja ohjataan antamaan neuvoja toisille näkövammaisille. Vertaistuella on kurssitoiminnassa suuri merkitys. Yhteyshenkilöinä toimivat alueen käsityövastaavat. Toiminta on valtakunnallista ja siksi osallistumismäärissä on suuria alueellisia eroja.
Yhdistys maksaa ohjaajan palkkion ja matkakustannukset. Kursseista kerätään palautelomakkeella tietoja, joita käytetään pohjaksi toiminnan kehittämiselle.
Kursseista tiedotetaan jäsentiedotteissa, kotisivulla ja sähköpostin kautta.
Kurssitoiminnan alatavoitteena on jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen ja järjestötoimintaan aktivointi.
Kurssitoiminnan avulla ylläpidetään edellytyksiä korkealaatuisten käsityötuotteiden tekemiseen.

1.2 Käsityövastaavien perehdytys ja koulutustapahtuma
Yhdistys järjestää alueyhdistyksien käsityövastaaville ja käsityövastaavien tehtävistä kiinnostuneille koulutuspäivän vuonna 2020. Perehdytetään käsityövastaavat kurssikäytäntöihin, palautelomakkeisiin sekä käydään läpi yhteistyö yhdistyksen ja alueen kurssitoiminnan välillä. Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla on ajantasainen tieto mitä kuuluu käsityövastaavan tehtäviin, miten onnistunut tapahtuma järjestetään sekä uusia ideoita tuotavaksi oman alueen näkövammaisille. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä käsityön merkityksestä näkövammaisen elämän laadun parantajana ja arjessa selviytymisen taitojen tuojana.
Käsityövastaavan ajantasainen tieto varmistaa hyvän yhteistyön ja tiedon välittymisen.

1.3 Kesäpäivät
Yhdistyksen perinteisiä kesäpäiviä vietetään vuonna 2020 Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa, Ylöjärvellä 3. – 5.7.2020. 

1.4 Kotisivuille käsityöohjeita ja käsityöläisten esittelyjä
Kotisivujen käyttöä tiedon välittämisessä jäsenille jatketaan ja sinne kerätään soveltuvia käsityöohjeita edelleen kaikkien luettavaksi. Kotisivuille kerätään jäsenistöltä edelleen esittelyitä omista tuotteistaan yhteystietoineen.

1.5 Jäsenhankinta
Yhdistys kertoo toiminnastaan eri sidosryhmiensä tapahtumissa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimintaa esitellään sidosryhmien tapahtumissa.
Tiedotteita ja kertomuksia toiminnasta julkaistaan näkövammaisten julkaisuissa ja sanomalehdissä.

2. Toiminnan kehityskohteet

2.1 Käsityötoimikunta
Yhdistys tekee esityksen Näkövammaisten liiton hallitukselle, että perustetaan uudestaan käsityötoimikunta auttamaan yhdistystä nostamaan käsityön merkitystä näkövammaisten elämän laadun, päivittäistaitojen sekä haptisen hahmot-tamisen parantamiseksi.

Näkövammaisten liitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Yhdistys tarvitsee vaikuttamiseen erityisosaamista, jotta kädentaitojen merkitys saisi sille kuuluvan arvostuksen.

2.2 Etsivä työ vastavammautuneiden löytämiseksi
Tulevaisuudessa jatketaan kuntoutuslaitoksiin suuntautuvaa käsityö / askartelu-tarjontaa. Tämä tapahtuu Kelan ohjelman ulkopuolella. Samoin jatketaan v. 2019 alkanutta yhteistyötä Marttaliiton kanssa.

2.3 Kurssi- ja tapahtumapalautteet
Käytössä on palautelomake, jolla kerätään kirjallista palautetta käsityökursseilta, jäsentapahtumista sekä vuosikokoukseen osallistuvilta.

Kurssien ja tapahtumien vastuuhenkilöitä perehdytetään palautteen keräämiseen. Tarjotaan vaihtoehtoja, jotta palautteen antajan nimettömyys voidaan turvata. Kurssien ja ohjaajien koulutusten sisällön kehittämiseksi ja uudistamiseksi yhdistys tarvitsee myös nimettömänä annettuja negatiivisia palautteita. Ne eivät välttämättä tule esille ja tietoomme, jos palautteen antaja ei voi olla varma yksityisyydestään.

2.4 Vuosikello työkaluksi
Yhdistys kirjaa vuoden aikana tehtävät toimenpiteet "vuosikelloon". Se on asiakirja tai huoneen taulu, jota sihteeri päivittää ja tarkkailee sekä huolehtii, että tarvittavat asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti.

3. Tiedotustoiminta

3.1 Jäsentiedote
Jäsentiedote ilmestyy 2 - 3 kertaa vuodessa. Tiedotteessa on jäsenkuntaa ja yh-distystoimintaa koskevia ajankohtaisia asioita. Jäsentiedote toimitetaan musta-painettuna, pistekirjoituksella ja sähköpostin kautta. Sähköpostin osuutta pyritään lisäämään kopiointi- ja postituskulujen pienentämiseksi.

3.2 Yhdistys verkossa
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa http://www.kasityontekijat.fi/
Kotisivujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan Näkövammaisten liiton verkkosivu-uudistuksen myötä.

Yhdistyksellä on Näkövammaisten liiton Tiedonhallinta¬palveluiden ylläpitämä kasityot-postituslista sekä Facebookissa oma profiili ja sivut: Näkövammaiset käsityöntekijät

3.3 Kokouskoosteet
Hallituksen kokouskoosteet julkaistaan kaikissa edellä mainituissa medioissa ja lisäksi tärkeimmät ajankohtaiset ilmoitukset myös Järjestöpolitiikka-listalla.

4. Hallinto

4.1 Sääntömääräinen vuosikokous
Vuosikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Vuosikokous pidetään 28.3.2020 Helsingissä palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Jäsenille ja oppaille korvataan osa matkakuluista. Kokouksen yhteydessä järjestetään jäsenille mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tutustua toisiin jäseniin.

Suhteita alueellisiin ja paikallisiin näkövammaisyhdistyksiin ylläpidetään kutsumalla niiden edustajia kokouksiin.

4.2 Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsus-ta. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät sekä ohjeistaa niiden toimenkuvat.

4.3 Kirjanpito
Avustava kirjanpito (osto- ja myynti) tehdään yhdistyksen toimistossa. Varsinaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekee kirjanpidon ammattilainen.

4.4 Toimisto
Yhdistys toimii vuokratiloissa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Toimiston hoidosta vastaa osa-aikainen toimistosihteeri.

4.5 Talous
Yhdistyksen talous on riippuvainen STEA:n avustuksista. Omatoiminen varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, tuotetarrojen, muistoadressien ja kirjojen myynnistä sekä lahjoituksista ja testamenteista. Toiminnan tukemiseksi jäseniä kannustetaan kannatusjäsenten hankintaan. Yhdistys pyrkii pienentämään kuluja lisäämällä vapaaehtoistyön määrää ja yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Helsingissä, 27. helmikuuta 2020

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
HALLITUS


Sivu päivitetty