Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2018

Yhdistyksen tavoitteet

Näkövammaiset käsityöntekijät ry:n tarkoituksena on yllä pitää näkövammaisten toimintakykyä käsityön- ja yhdistystoiminnan keinoin. Yhdistys on kaikkien näkövammaisten käsitöiden tekemisestä kiinnostuneiden etujärjestö.

Yhdistys edistää käsitöiden ja käsillä tekemisen perinnettä näkövammaisten keskuudessa. Käsillä tekemisen taito jatkuu tulevaisuuteen, kun se siirretään vanhoilta osaajilta vastavammautuneille.

Kun käsillä tekemisen taidot lisääntyvät, vahvistaa se Näkövammaisen tarpeellisuuden tunnetta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Uuden oppimisen kautta näkövammaisen Itsetunto kasvaa ja hän saa mielekästä ajankulua ja tekemistä arkipäiväänsä.

Rohkaisemalla näkövammaista lähtemään kotoaan toisten näkövammaisten seuraan, saadaan uusia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita ja yksinäisyyden kokemus vähenee.

Tuntoaistin käytön tehostuminen vaikuttaa suoraan näkövammaisen toimintakyvyn parantumiseen arjen askareissa ja tämä lisää yleistä hyvinvointia.


Toiminnan tavoitteet

Päätavoite

Näkövammautuneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen arjessa.

Näkövammaisten käsillä tekemisen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Uusiin työtapoihin, materiaaleihin ja tuotemalleihin tutustuminen.


Alatavoitteet

Yhdistys tarjoaa kokemuksellista yhdessä olemista toisten näkövammaisten kanssa mielekkään tekemisen parissa.

Näkövammaisen yhteisöllisyyden ja osallisuudentunteen lisääminen yhteiskunnassa ja itsetunnon kohentuminen.

Käsityötaitojen jatkuminen näkövammaisten piirissä.

Jäsentoiminnassa tärkeä painopistealue on tarjota vertaistukea ja auttaa näkövammaan sopeutumisessa.


Varsinainen toiminta

1. Jäsentoiminta

1.1 Kurssitoiminta

Kursseja järjestetään ympäri Suomea 14 Nkl:n alueyhdistyksen alueella. Kurssipäiviä pidetään jokaisella alueella 4 päivää ja kurssipäivän kesto on 8 tuntia. Osallistuja tavoite on 5-10 henkilöä. Kursseilla tuetaan näkövammaisen omia valmiuksia ja kurssilaisia rohkaistaan ja ohjataan antamaan neuvoja toisille näkövammaisille. Vertaistuella on kurssitoiminnassa suuri merkitys. Yhteyshenkilöinä toimivat alueen käsityövastaavat. Toiminta on valtakunnallista ja siksi osallistumismäärissä on suuria alueellisia eroja.

  • Yhdistys maksaa ohjaajan palkkion ja matkakustannukset. Kursseista kerätään palautelomakkeella tietoja, joita käytetään pohjaksi toiminnan kehittämiselle.

  • Kursseista tiedotetaan jäsen­tiedotteissa, kotisivulla, Facebookissa ja sähköpostin kautta.

  • Kurssitoiminnan alatavoitteena on jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen ja järjestö­toimintaan aktivointi.

  • Kurssitoiminnan avulla ylläpidetään edellytyksiä korkealaatuisten käsityötuotteiden tekemiseen.

1.2. Kesäpäivät

Yhdistyksen perinteiset kesäpäivät järjestetään Lappeenrannassa, Marjolassa 10.-11.8.2018 rentouttavan yhdessäolon merkeissä. Osallistujatavoite on noin 50 henkilöä. Kesäpäivillä tutustutaan uusiin käsitöiden ystäviin, vaihdetaan kuulumisia ja tutustutaan erilaisiin tuoteideoihin saman mielisten näkövammaisten kanssa.

 

1.3 Käsityövastaavien perehdytys ja koulutustapahtuma

Yhdistys järjestää alueyhdistyksien käsityövastaaville ja käsityövastaavien tehtävistä kiinnostuneille koulutuspäivän pe 23.3.2018 Helsingissä Iiriksessä.

Päivän aikana perehdytetään käsityövastaavat uusiin kurssikäytäntöihin, palautelomakkeisiin sekä käydään läpi yhteistyö yhdistyksen ja alueen kurssitoiminnan välillä. Koulutuspäivän jälkeen on osallistujalla ajantasainen tieto mitä kuuluu käsityövastaavan tehtäviin, kuinka onnistunut tapahtuma järjestetään sekä uusia ideoita tuotavaksi oman alueen näkövammaisille. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä käsityön merkityksestä näkövammaisen elämän laadun parantajana ja arjessa selviytymisen taitojen tuojana.

Käsityövastaavan ajantasainen tieto varmistaa hyvän yhteistyön ja tiedon kulkemisen.


1.4 Käsityöohjaajien koulutusviikonloppu 2.-3.2018

Yhdistys järjestää näkövammaisille käsityöntekijöille käsityöohjaaja kurssin Toimintakeskus Iiriksessä. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki ne, joita kiinnostaa pätevöityä käsityökurssien ohjaajaksi.

Matka- majoitus- ja ruokailu kustannukset maksaa jokainen kurssilainen itse. Yhdistys maksaa kurssin luentopalkkio ja , tilavuokrat sekä suunnittelee yhdessä asiantuntijoiden kanssa kurssisisällön. Kurssilla perehdytään ohjaustaitoon sekä teoreettisesti että käytännön harjoitteilla. Erityisesti paneudutaan näkövammaisen oppijan huomioimiseen ja keinoihin, joilla voi tehostaa sanallista ohjausta haptisin keinoin.

 

1.5 Etsivä työ vastavammautuneiden löytämiseksi

Yhdistys ryhtyy aktiivisesti etsimään vastavammautuneita näkövammaisia ottamalla yhteyttä kuntoutustyötä tekeviin tahoihin. Yhdistyksen edustaja käy esittäytymässä 2 tai 3 eri kuntoutuslaitokseen eri puolilla Suomea.

 

1.6 Yhteistyö Reumaliiton kanssa

Reumaliitto on esittänyt yhteistyötä näkövammaisten yhdistykselle erityisen ”jumppahännän” valmistuksessa. Jumppahäntää jaetaan reumaa sairastaville lapsille motivoivaksi jumppavälineeksi. Jumppahännän valmistus käsityökerhoissa talkoilla olisi mielekäs tapa auttaa reumalapsia.

 

1.7 Käsityöntekijöiden rohkaiseminen tuotteiden markkinointiin

Yhdistys selvittää mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia päästä markkinoimaan itse valmistettuja tuotteita. Markkinointi vaatii erityisiä järjestelyitä ja rohkeutta ottaa yhteyttä myyntitapahtumiin. Yhdistys selvittää valtakunnallista yhteistyökumppania, jotta käsityöntekijä voisi kokeilla markkinointia vaikkapa oman alueen lähikaupassa.

 

1.8 Graafisen ilmeen päivittäminen

Yhdistys pyrkii päivittämään esitteen ja annansilmät-logon parempilaatuiseksi. Myös uusia varainhankinta tuotteita suunnitellaan.

 

1.9 Kotisivuille käsityöohjeita ja käsityöläisten esittelyjä

Kotisivujen käyttöä tiedon välittämiseen jäsenille tehostetaan ja sinne siirretään Hanna Karesjoen tekemiä ohjeita soveltuvin osin kaikkien luettavaksi.

Kotisivuille kerätään jäsenistöltä esittelyitä omista tuotteistaan yhteystietoineen.

  

1.10 Jäsenhankinta

Yhdistys kertoo toiminnastaan eri sidosryhmiensä tapahtumissa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimintaa tullaan esittelemään sidosryhmien tapahtumissa.

Tiedotteita ja kertomuksia toiminnasta julkaistaan näkövammaisten julkaisuissa ja sanomalehdissä.

Toiminnan suunnitteluun osallistuu yhdistyksen hallituksen jäseniä, alueyhdistysten käsityövastaavia ja ryhmä käsityöntekijöitä.

Toimintaa suunnitellaan saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten perusteella. Palautetta kerätään myös sähköisten kanavien kautta kotisivulta ja facebookista.

 

1.11 Toiminnan kehittäminen

Kurssipalautteet

  1. Vuoden 2018 alusta on käytössä uudistunut kurssipalaute lomake.  Kurssien vastuuhenkilöitä perehdytetään kurssipalautteen keräämiseen. Tarjotaan vaihtoehtoja, jotta palautteen antajan nimettömyys voidaan turvata.

  2. Toiminnan kehittämistä varten on käytössä palaute­lomake, jolla kerätään kirjallista palautetta jäsentapahtumien ja vuosikokouksen osallistujilta.


2. Tiedotustoiminta

2.1 Jäsentiedote

Jäsentiedote ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedote sisältää vuosikokous kutsun ja kokousmateriaalit sekä jäsenkuntaa ja yhdistystoimintaa koskevia ajankohtaisia asioita. Jäsentiedote toimitetaan mustapainettuna, pistekirjoituksella ja sähköpostin kautta. Sähköpostin osuutta pyritään kasvattamaan monistus- ja postituskulujen pienentämiseksi.

                    

2.2 Yhdistys verkossa

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa http://www.kasityontekijat.fi/

Kotisivujen rakennetta tullaan kehittämään ja ajankohtaisen tiedon päivittämistä tehdään vähintään kuukausittain. Kotisivuille tullaan lisäämään käsityöntekijöiden omia tekstejä ja esittelyitä. Käsityöohjeita tullaan laittamaan saavutettavassa muodossa kotisivuille luettavaksi ja tutkittavaksi.

Yhdistyksellä on Näkövammaisten liiton Tiedonhallinta­palveluiden ylläpitämä kasityot-postituslista sekä Facebookissa oma profiili ja sivut: Näkövammaiset käsityöntekijät

 

Hallituksen kokouskoosteet julkaistaan kaikissa edellä mainituissa medioissa ja lisäksi tärkeimmät ajankohtaiset ilmoitukset myös Järjestöpolitiikka-listalla.

 

2.3 Julkinen tiedotus

Yhdistys tiedottaa mediatiedotteella kesäpäivistä paikallisissa sanomalehdissä ja tarjoaa tapahtumasta tehtyä juttua Airut-lehteen.

 

Sidosryhmät

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n ja sen alueyhdistysten kanssa.

3. Hallinto

3.1 Sääntömääräinen vuosikokous

Vuosikokous pidetään 24.3.2018 Helsingissä Pengersalissa.

Jäsenille ja oppaille korvataan osa matkakuluista. Kokouksen yhteydessä järjestetään jäsenille mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tutustua toisiin jäseniin.

 

Suhteita alueellisiin ja paikallisiin näkövammaisyhdistyksiin ylläpidetään kutsumalla niiden edustajia kokouksiin.

 

3.2 Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

 

3.3 Kirjanpito

Avustava kirjanpito (osto- ja myynti) tehdään yhdistyksen toimistossa. Varsinaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekee kirjanpidon ammattilainen.

 

3.4 Toimisto

Yhdistys toimii vuokratiloissa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Vuokranantaja on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. Toimiston hoidosta vastaa osa-aikainen toimistosihteeri.

 

3.5 Talous

Yhdistyksen talous on riippuvainen Stea:n avustuksista. Omatoiminen varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, tuotetarrojen ja muistoadressien myynnistä sekä lahjoituksista ja testamenteista. Toiminnan tukemiseksi jäseniä kannustetaan kannatusjäsenten hankintaan. Yhdistys pyrkii pienentämään kuluja lisäämällä vapaaehtoistyön määrää ja yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

 

Helsingissä, 1.maaliskuuta 2018

 

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry

HALLITUS