Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019


Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Vuosi 2019 on yhdistyksen 92. toimintavuosi.

Yhdistyksen tarkoitus

Näkövammaiset käsityöntekijät ry:n tarkoituksena on yllä pitää näkövammaisten toimintakykyä käsityön- ja yhdistystoiminnan keinoin. Yhdistys on kaikkien näkövammaisten käsityöntekijöiden järjestö. Käsityötaitojen karttuessa vahvistuu näkövammaisen itsetunto. Uuden oppimisen kautta hän saa mielekästä ajankulua ja tekemistä arkipäiväänsä. Rohkaisemalla näkövammaista lähtemään kotoaan toisten näkövammaisten seuraan, saadaan uusia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita ja yksinäisyyden kokemus vähenee. Tuntoaistin käytön tehostuminen vaikuttaa suoraan näkövammaisen toimintakyvyn parantumiseen arjen askareissa ja tämä lisää yleistä hyvinvointia.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n jäsen ja sen toiminta viranomaisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin tapahtuu ensisijaisesti Näkövammaisten liiton kautta.
HUN ry / Annansilmät-Aitta vastaa keskitetyistä raaka-aineiden hankinnoista, puolivalmisteiden tuottamisesta, tuotekehitys- ja markkinointitoiminnasta.
Näkövammaisten liitto ry vastaa elinkeinoneuvonnasta ja käsityönteon muusta tukemisesta.

Toiminnan tavoitteet
Näkövammautuneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen arjessa.
Näkövammaisten käsillä tekemisen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.
Uusiin työtapoihin, materiaaleihin ja tuotemalleihin tutustuminen.

Sidosryhmät

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n ja sen alueyhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehdään Annansilmät Aitan, Ura käsillä-hankkeen sekä Sokeain ystävien kanssa. Uusia yhteistyö tahoja etsitään ja vuonna 2019 tavoitteena on tehdä yhteistyötä Marttaliiton ja eri kuntoutuslaitosten kanssa. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä.

1. Varsinainen toiminta
Toiminnan suunnitteluun osallistuu yhdistyksen hallituksen jäseniä, alueyhdistysten käsityövastaavia ja ryhmä käsityöntekijöitä. Jäsentoimintaa on suunniteltu saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten perusteella. Palautetta kerätään jatkuvasti sähköisten kanavien kautta kotisivulta ja facebookista.

1.1 Kurssitoiminta
Kursseja järjestetään ympäri Suomea 14 Nkl:n alueyhdistyksen alueella. Kurssipäiviä pidetään jokaisella alueella 4 päivää ja kurssipäivän kesto on 8 tuntia. Osallistuja tavoite on 5-10 henkilöä. Kursseilla tuetaan näkövammaisen omia valmiuksia ja kurssilaisia rohkaistaan ja ohjataan antamaan neuvoja toisille näkövammaisille. Vertaistuella on kurssitoiminnassa suuri merkitys. Yhteyshenkilöinä toimivat alueen käsityövastaavat. Toiminta on valtakunnallista ja siksi osallistumismäärissä on suuria alueellisia eroja.
Yhdistys maksaa ohjaajan palkkion ja matkakustannukset. Kursseista kerätään palautelomakkeella tietoja, joita käytetään pohjaksi toiminnan kehittämiselle.
Kursseista tiedotetaan jäsentiedotteissa, kotisivulla ja sähköpostin kautta.
Kurssitoiminnan alatavoitteena on jäsenten sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen ja järjestötoimintaan aktivointi.
Kurssitoiminnan avulla ylläpidetään edellytyksiä korkealaatuisten käsityötuotteiden tekemiseen.

1.2 Käsityöläisyyttä 100-vuotta
Yhdistys osallistuu vuoden 2019 aikana Annansilmät-Aitan 100-vuotis juhlavuoden tapahtumiin. Käsityöläisiä pyydetään työnäytöksiin, joissa esitellään Annansilmät-Aitan 100-vuotista taivalta. Työnäytteitä järjestetään eri paikoissa, kuten Iiriksen aulassa ja 100-vuotis juhlatapahtumassa.

1.3 Käsityövastaavien perehdytys ja koulutustapahtuma
Yhdistys järjestää alueyhdistyksien käsityövastaaville ja käsityövastaavien tehtävistä kiinnostuneille koulutuspäivän vuonna 2019. Perehdytetään käsityövastaavat kurssikäytäntöihin, palautelomakkeisiin sekä käydään läpi yhteistyö yhdistyksen ja alueen kurssitoiminnan välillä. Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla on ajantasainen tieto mitä kuuluu käsityövastaavan tehtäviin, kuinka onnistunut tapahtuma järjestetään sekä uusia ideoita tuotavaksi oman alueen näkövammaisille. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä käsityön merkityksestä näkövammaisen elämän laadun parantajana ja arjessa selviytymisen taitojen tuojana.
Käsityövastaavan ajantasainen tieto varmistaa hyvän yhteistyön ja tiedon välittymisen.

1.4 Käsityöohjaajien koulutus syyskuussa 2019

Yhdistys järjestää näkövammaisille käsityöntekijöille käsityöohjaaja kurssin la 7.9.2019 toimintakeskus Iiriksessä. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki ne, joita kiinnostaa pätevöityä käsityökurssien ohjaajaksi. Yhdistys maksaa opettajien ja luennoitsijoiden kulut ja suunnittelee yhdessä asiantuntijoiden kanssa kurssisisällön. Jokainen kurssilainen maksaa matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset itse. Kurssilla perehdytään ohjaustaitoon sekä teoreettisesti että käytännön harjoitteilla. Erityisesti paneudutaan näkövammaisen oppijan huomioimiseen ja keinoihin, joilla voi tehostaa sanallista ohjausta haptisin keinoin. Kurssin päätteeksi annetaan osallistumistodistus.

1.5 Graafisen ilmeen päivittäminen

Yhdistys uusii Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n suojellun tuotemerkin. Tuotemerkin suojelu päättyy marraskuussa 2019. Samalla päivitetään Annansilmät-logon ilme ja muoto nykyaikaisemmaksi ja monikäyttöisemmäksi, jotta se mukautuisi erilaisiin käyttötarpeisiin joustavammin. Uuden ilmeen myötä suunnitellaan uusi tuotetarra sekä uusia  varainhankinta tuotteita.

1.6 Kesäpäivät
Yhdistyksen perinteisiä kesäpäiviä ei pidetä vuonna 2019. Hallitus päätti, että kesäpäivät järjestetään joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2020. Suunnittelu aloitetaan vuoden 2019 aikana ja tavoitteena on pitää samaan aikaan myös käsityövastaavien päivät vuonna 2020.

1.7 Kotisivuille käsityöohjeita ja käsityöläisten esittelyjä
Kotisivujen käyttöä tiedon välittämisessä jäsenille jatketaan ja sinne kerätään soveltuvia käsityöohjeita edelleen kaikkien luettavaksi. Kotisivuille kerätään jäsenistöltä edelleen esittelyitä omista tuotteistaan yhteystietoineen.

1.8 Jäsenhankinta

Yhdistys kertoo toiminnastaan eri sidosryhmiensä tapahtumissa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Toimintaa esitellään sidosryhmien tapahtumissa.
Tiedotteita ja kertomuksia toiminnasta julkaistaan näkövammaisten julkaisuissa ja sanomalehdissä.

2. Toiminnan kehityskohteet


2.1 Käsityötoimikunta

Yhdistys tekee esityksen Näkövammaisten liiton hallitukselle, että perustetaan uudestaan käsityötoimikunta auttamaan yhdistystä nostamaan käsityön merkitystä näkövammaisten elämän laadun, päivittäistaitojen sekä haptisen hahmottamisen parantamiseksi. Näkövammaisten liitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yhdistys tarvitsee vaikuttamiseen erityisosaamista, jotta kädentaitojen merkitys kuntoutuksessa saisi sille kuuluvan arvostuksen.

2.2 Etsivä työ vastavammautuneiden löytämiseksi
Yhdistys ryhtyy aktiivisesti etsimään vastavammautuneita näkövammaisia ottamalla yhteyttä kuntoutustyötä tekeviin tahoihin. Yhdistyksen edustaja käy esittäytymässä 2 tai 3 eri kuntoutuslaitokseen eri puolilla Suomea.

2.3 Yhteistyö Marttojen kanssa
Yhdistys ottaa yhteyttä Martta-liittoon ja käy kertomassa heidän paikallisissa tapahtumissaan Näkövammaisten käsityöperinteestä ja kädentaitojen merkityksestä näkövammautuneelle henkilölle. Tiedottamalla yhdistys pyrkii rohkaisemaan Marttojen toimijoita huomaamaan lähipiirissään henkilöt, joilla on ongelmia näkemisensä kanssa. Yhdistys toivoo, että kynnys madaltuisi näkövammaiselle Marttojen toimintaan osallistumisessaan.

2.4 Kurssipalautteet
Käytössä on kurssipalaute lomake. Kurssien vastuuhenkilöitä perehdytetään kurssipalautteen keräämiseen. Tarjotaan vaihtoehtoja, jotta palautteen antajan nimettömyys voidaan turvata. Toiminnan kehittämistä varten on käytössä palautelomake, jolla kerätään kirjallista palautetta jäsentapahtumien ja vuosikokouksen osallistujilta.

2.5 Vuosikello työkaluksi

Yhdistys kirjaa vuoden aikana tehtävät toimenpiteet "vuosikelloon". Se on asiakirja tai huoneen taulu, jota sihteeri päivittää ja tarkkailee sekä huolehtii, että tarvittavat asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti.

3. Tiedotustoiminta
3.1 Jäsentiedote

Jäsentiedote ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedote sisältää vuosikokouskutsun ja kokousmateriaalit sekä jäsenkuntaa ja yhdistystoimintaa koskevia ajankohtaisia asioita. Jäsentiedote toimitetaan mustapainettuna, pistekirjoituksella ja sähköpostin kautta. Sähköpostin osuutta pyritään kasvattamaan kopiointi- ja postituskulujen pienentämiseksi.

3.2 Yhdistys verkossa

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa http://www.kasityontekijat.fi/ 
Kotisivujen rakennetta tullaan kehittämään. Kotisivuille tullaan lisäämään käsityöntekijöiden omia tekstejä ja esittelyitä. Käsityöohjeita tullaan laittamaan saavutettavassa muodossa kotisivuille luettavaksi ja tutkittavaksi.
Yhdistyksellä on Näkövammaisten liiton Tiedonhallinta-palveluiden ylläpitämä kasityot-postituslista sekä Facebookissa oma profiili ja sivut: Näkövammaiset käsityöntekijät

3.3 Kokouskoosteet

Hallituksen kokouskoosteet julkaistaan kaikissa edellä mainituissa medioissa ja lisäksi tärkeimmät ajankohtaiset ilmoitukset myös Järjestöpolitiikka-listalla.

4. Hallinto

4.1 Sääntömääräinen vuosikokous
Vuosikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Vuosikokous pidetään 6.4.2019 Tampereella. Jäsenille ja oppaille korvataan osa matkakuluista. Kokouksen yhteydessä järjestetään jäsenille mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tutustua toisiin jäseniin.

Suhteita alueellisiin ja paikallisiin näkövammaisyhdistyksiin ylläpidetään kutsumalla niiden edustajia kokouksiin.

4.2 Hallitus
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja ohjeistaa niiden toimenkuvat.

4.3 Kirjanpito
Avustava kirjanpito (osto- ja myynti) tehdään yhdistyksen toimistossa. Varsinaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekee kirjanpidon ammattilainen.

4.4 Toimisto

Yhdistys toimii vuokratiloissa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Toimiston hoidosta vastaa osa-aikainen toimistosihteeri.

4.5 Talous
Yhdistyksen talous on riippuvainen STEA:n avustuksista. Omatoiminen varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, tuotetarrojen, muistoadressien ja kirjojen myynnistä sekä lahjoituksista ja testamenteista. Toiminnan tukemiseksi jäseniä kannustetaan kannatusjäsenten hankintaan. Yhdistys pyrkii pienentämään kuluja lisäämällä vapaaehtoistyön määrää ja yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Helsingissä, 7.maaliskuuta 2019

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
HALLITUS