Tarkastettu pöytäkirja 2017

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry

Sääntömääräinen vuosikokous pöytäkirja

Aika: Lauantai 18.3.2017 klo 12.30

Paikka: Aleksis Kivenkatu 30, 33200 TAMPERE

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Jokinen avasi kokouksen

ja toivotti jäsenistön sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi

kokoukseen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LIITE 1

Todettiin kokouksen osanottajat: Varsinaisia jäseniä läsnä 28, kannatusjäseniä 4, avustajia 2 ja kutsuttuja 1. Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. Osanottajalista liitteenä. LIITE 2

3 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Ääntenlaskijoiksi valittiin: Seppo Toivanen, Simo Parviainen, Pasi Larjoranta sekä Kaisa Penttilä.

4 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Möttönen.

5 Kokouksen sihteerin valitseminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Hatanpää.

6 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Airikainen ja Untamo Mäki.

7 Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys vahvistettiin hallituksen esittämässä muodossa. LIITE 3

8 Toimintakertomus

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. LIITE 4

9 Tilinpäätös vuodelta 2016 ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi.

LIITTEET 5 ja 6

10 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilinpäätös päätettiin vahvistaa ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

11 Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2017

Päätettiin olla perimättä liittymismaksua. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 19 e, yhteisöjäsenten jäsenmaksuksi 50 e ja kannatusjäsenmaksuksi 25 e.

12 Palkkiot vuonna 2017

Yhdistyksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 200 e/kk. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 20 e/kokous. Tilintarkastajien palkkioksi päätettiin laskutuksen mukainen palkkio.

13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelmasta käytiin vilkas keskustelu ja se hyväksyttiin pienin tekstiin tehdyin muutoksin. LIITE 7

Talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. LIITE 8

14 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokousten väliseksi ajaksi Eeva Airikainen.

15 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi ajaksi ja kaksi hallituksen jäsentä yhdeksi vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Vaalissa olivat ehdolla Haikara Kaarina, Heikkilä Tarja, Liimatta Heli,

Penttilä Kaisa, Penttinen Heikki, Rantanen-Timonen Laila ja

Sirviö Mauno

Todettiin, että Kaisa Penttilä on esteellinen toimimaan ääntenlaskijana ollessaan ehdolla hallituksen jäseneksi.

Suoritetussa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Kaarina Haikara 17 ääntä, Kaisa Penttilä 17 ääntä, Mauno Sirviö 12 ääntä, Laila Rantanen-Timonen 11 ääntä, Heikki Penttinen 11 ääntä, Heli Liimatta 8 ääntä ja Tarja Heikkilä 8 ääntä

Kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi hallitukseen valittiin Kaarina Haikara, Kaisa Penttilä ja Mauno Sirviö. Yhdeksi toimikaudeksi hallitukseen valittiin Laila Rantanen-Timonen ja Heikki Penttinen

16 Tilintarkastajien valitseminen

Tilintarkastajiksi valittiin: Juha Nenonen KHT ja Pasi Hirvonen

KHT Ernst &Young KHT-yhteisöstä Helsingistä, sekä samasta toimistosta kaksi varatilintarkastajaa Pekka Hietala ja Kai Jokisalo

17 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Käsiteltiin hallituksen esittämä sääntömuutosesitys.

Esitys hyväksyttiin sellaisenaan lukuun ottamatta sitä, että yhdistyksen nimenä pysyy Näkövammaiset Käsityöntekijät ry,

lisäksi ne sääntöjen kohdat, joissa viitataan kädentaitajiin korjataan vastaavasti. Uudet säännöt päätettiin lähettää yhdistysrekisteriin merkittäväksi LIITE 9

18 Muut asiat

Tässä kohdassa Simo Parviainen kertoi Annansilmät Aitan tämän hetken kuulumiset

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta

päättäen kokouksen kello 15.45.

Markku Möttönen puheenjohtaja Tarja Hatanpää sihteeri

Untamo Mäki pöytäkirjan tarkastaja Eeva Airikainen pöytäkirjan tarkastaja

 

Sivun loppu

---